045 616 042

ผลงานวิจัย/บทความ

No ผลงานวิจัย/บทความ ชนิดไฟล์
1 การพัฒนาระบบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ของหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ ๑๐ png
2 การพัฒนาระบบรายงานผลตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 pdf
3 รูปแบบการแก้ไขปัญหาน้ำบริโภคที่ไม่ปลอดภัยในเขตสุขภาพที่ 10 pdf
4 การพัฒนารูปแบบการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ในช่วงการระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 pdf
5 สถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำมันทอดซ้ำ เขตสุขภาพที่ 10 png
6 สถานการณ์ความปลอดภัยของน้ำบริโภค เขตสุขภาพที่10 jpg